ســـنتـــــــــــــــوری - رابطه ی مشکل دیگران با ما!

موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید،به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد، وگفت دوستان مواظب این تله موش باشید،همه گفتند:تله موش مشکل توستبه ما ربطی ندارد! ماری در تله موش افتاد و زن صاحب مزرعه را گزید، زن که به شدت بیمار شده بود مرغ را کشت و از گوشت  مرغ برایش سوپ درست کردند، در طول این مدت اکثر بستگان به عیادت زن می آمدن و چون اون حوالیقصابی نبود گوسفند رابرای عیادت کنندگان سر بریدند،ولی متاسفانه دارو و درمان افاقه نکرد و زن بد بخت مرد و صاحب مزرعه برای تهیه غذای سوم و هفتم زن خود گاو را  کشتند،و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و به مشکلی که به دیگران ربطی نداشت فکر می کرد! و با خود میگفت ظاهرا این مشگل به تنها کسی
که ربط نداشت من بودم !!!

حالا شما فکر میکنین مشکلات دیگران مربوط به خودشونه
و به ما ربطی نداره ؟