ســـنتـــــــــــــــوری - زنــــــــده یاد!


ببین دلخوری؟ باش، عصبانی هستی؟ باش

قهری؟ باش، هرچی می‌خوای باشی، باش !

ولی حق نداری با من حرف نزنی، فــَمیــدی؟!


پ.ن: خانه سبــــــــــــز...

پ.ن: بسه... بیا بیرون! سیاستو اینجا بذار کنار.. وگرنه کلامون میره تو هم!

پ.ن: برای ما که دکتــــــــر شهیدمون نیست... بهتره خودمونو با کتابهای فیلتر شدش آروم کنیم!!

پ.ن: هر کی دکتر خودش آرومش میکنه، هرچند مدرکای دکتری الان با چن دهه قبل زمین تا آسمون فرق میکنه!!


 آزادی ، در دامن اسارت میزاید.. در زنجیــــــر رشد میکند ، با غصب بیدار میشود... های، این سرنوشت

آزادی ست؟! شهید دکتر شریعتی


,,