من ب زن بودنم قانع نیستم! بلک من ب زن بودنم میبالم چه اشتباه بزرگیست ک فکر کنی زن شدی تا همه ی اسارتها را بجان بخری ک چون اینجاست و این شهر است و آن شهراست و فلان است آنطور ک عرف کردن زندگی کنی اوه عجب کلمه ای! #زندگی..
زنده گی!
سکوت کنیم و بیاندیشیم ک در سکوت همه چیز آشکار میشود!
امروز ک در خیابان فلان شهر راه میرفتم ب صورت زنان نگاه میکردم و فقط ب زنان!! اینجا شرق است! درستت را اشتباه برداشت میکنند و ممکن است بابتش تاوان سنگینی بدهی!
شاید میخواستم ب صحت نظریه ی گالوپ در نگاه زنان برسم!
در ذهنم زمانی را بیاد می آورم ک دختران نوجوان ما می آموختند ک پایشان را ک از در بیرون گذاشتند چنان اخمی ب چهره بیاورند ک همه از دیدنش وحشت کنند ک مبادا موجودات فضایی فکری در سر بچرخانند ک بااین اخم های مداوم لبخند فراموش شد و عصبانی بودن مد!! و یکی از ویژگی های خوب بودن تلقی میشد!! دیدم حک شد شاید همه نه اما اکثرا آری!
اگر خنده ی دختری را میشنیدی کمی آنورتر او را ب بدترین خصلت ها متهم میکردند آه نسل بیچاره ی من!
در ادامه ی امروز زنی رو دیدم ک چهره ی عصبانی ای داشت راستش کمی خنده ام گرفت از حالت چهره اش ک انگار از عالم و آدم طلبکار بود از قضاوت ک بگذریم از مشکلات فراوانی ک این روزها روح و روان همه را دچار کرده است از بی پولی از مستاجری از... اینها در همه جای دنیا وجود دارد
اما من میخواهم زنان شهر خودم را دریابم و نه بعنوان جامعه شناسی ک نیستم اما بعنوان کسی ک با سنین مختلف زنان کارهای اجتماعی ورزشی و فرهنگی کرده است میگویم بیش از نیمی از آنها روانشان بهم ریخته است و عجیب است ک نمیدانند و فک میکنند اینگونه بودن عادیست!
بیایید کمی روی فرهنگمان کار کنیم.. سهم زنان ما این نیست ک همه چیز را ب او تحمیل کنیم ک مبادا موجودات فضایی از خود بیخود بشوند ک از اول یادشان ندادند ک حیا و شرف در ذات آدمیست و مقوله ایست ب وسعت نگاه آسمانی دلهای پاک... نه اینکه زن خودش را بکشد دیده نشود نباشد و اگر بود آنطور ک تو ب او تحمیل کردی باشد تا تو بیشرف نشوی!!!

#بیایید_عصبانی_نباشیم

پ.ن:متن بالا ساده نوشته شده ب هیچ وجه کارشناسی نیست :)
و فقط از هم جنسهای خودمان حرف زدیم و نه همه

پ.ن:با آرامش نوشتم


پ.ن:منظور از موجودات فضایی لزوما نه همه مردان... وشاید ب این اصطلاح هم بربخورد اما اصطلاح است دیگر! برای اینک توهین وار حرف نزنیم.. و مردان مثل پدرم را با روح بزرگشان و شرف بی مثالشان و دلهای پاکشان میستایم