ســـنتـــــــــــــــوری - توبه


زاهدم برد به مسجد که مرا توبه دهد
توبه کردم که نفهمیده به جایی نروم!
                                                                (فاطمه زرین تاج)