کاش در این روزهای مملو از سکوت

کسی با یک بغل خبر خوب برسد!