ســـنتـــــــــــــــوری - ماندگارترین عکس خرمشهر(به روایت امیرعلی جوادیان)

(بدون شرح)