ســـنتـــــــــــــــوری - دلنوشته1

گاهی دل من پر است... پره پر....

        انقدر پر که گاهی اضافه اش از چشمانم میچکد...