ســـنتـــــــــــــــوری - شب آخر فاطمیه

 

بانوی نور...

شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما بی حسین شدن تو بود و شرمنده تر آنکه تو بی حسین شدی و ماحسینی نشدیم...

 

جای تفکر داره،نه؟

 بی بی التماس دعا