ســـنتـــــــــــــــوری - وصف شخصیت فاطمه (س) از زبان دکتر شریعتی

به مناسبت ایام گرانقدر فاطمیه لازم دونستم این شخصیت بزرگوار را از زبان معلم شهیدم وصف کنم... (هزینه خواندن اینمطلب:ذکر صلوات برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان)

وصف شخصیت فاطمه(س)اززبان دکترشریعتی:

ازشخصیت فاطمه سخن گفتن بسیاردشواراست.فاطمه یک زن بود،آنچنان که اسلام می خواهدکه زن باشد.تصویرسیمای اوراپیامبر،خودرسم کرده بودواورادرکوره های سختی وفقر ومبارزه وآموزش های عمیق وشگفت انسانی خویش پرورده وناب ساخته بود.

وی درهمه ابعادگوناگون((زن بودن))نمونه شده بود.

مظهریک دختردربرابرپدرش

مظهریک همسردربرابرشویش

مظهریک مادردربرابرفرزندانش

مظهریک زن مبارزومسئول دربرابرزمانش وسرنوشت جامعه اش 

وی خودیک امام است.یعنی یک نمونه مثالی،یک تیپ ایده آل برای زن،یک اسوه،یک شاهدبرای هرزنی که میخواهد شدن خویش راخودانتخاب کند.اوباطفولیت شگفتش،بامبارزه مدامش دردوجبهه داخلی وخارجی،درخانه پدرش،خانه همسرش ،در جامعه اش،دراندیشه ورفتاروزندگی اش ،چگونه بودن رابه زن پاسخ می داد.

نمی دانم ازاوچه بگویم؟ چگونه بگویم؟ خواستم از بوسوئه تقلید کنم، خطیب نامور فرانسه که روزی در مجلسی با حضور لوئی،از مریم سخن می گفت.گفت هزار وهفتصد سال است که همه سخنوران عالم درباره مریم داد سخن داده اند.هزار وهفتصدسال است که همه فیلسوفان ومتفکران ملت ها درشرق وغرب ،ارزش های مریم رابیان کرده اند.هزار و هفتصد سال است که شاعران جهان ،درستایش مریم همه ذوق وقدرت خلاه شان رابکار گرفته اند.هزار وهفتصد سال است که همه هنرمندان ،چهره نگاران وپیکره سازان بشر، در نشان دادن سیما وحالات مریم هنرمندی های اعجازگر کرده اند.اما مجموعه گفته ها واندیشه ها وکوشش ها و هنرمندی های همه در طول این قرن های بسیار، به اندازه این کلمه نتوانسته اندعظمت های مریم را بازگویند

که:

((مریم مادرعیسی است)) 

و من خواستم باچنین شیوه ای ازفاطمه بگویم ،باز درماندم:

خواستم بگویم

فاطمه دخترخدیجه بزرگ است

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم

فاطمه دختر محمد(ص) است

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم

فاطمه همسرعلی (ع) است

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم

فاطمه مادرحسنین است

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم

فاطمه مادرزینب است

باز دیدم که فاطمه نیست.

نه،اینها همه هست واین همه فاطمه نیست.

 فاطمه،فاطمه است.