ســـنتـــــــــــــــوری - ببخشید آقا میتونم به خانومتون نگاه کنم؟؟؟

ببخشید آقا میتونم به خانومتون نگاه کنم؟؟؟

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحنی مودبانه گفت: ببخشید آقا! من میتونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم ولذت ببرم؟ مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت و حسابی جاخورده بود،مثل آتشفشان از جادر رفت و میان بازار و جمعیت،یقه ی جوان را گرفت و عصبانی،طوری که رگ گردنش بیرون زده بود،او را به دیوار کوفت وفریاد زد:مرتیکه عوضی... خجالت نمیکشی؟ جوان اما،بدون اینکه از رفتار و فحش های مرد عصبی شود و واکنشی نشان دهد،همانطور مودبانه و متین ادامه داد: خیلی عذر میخوام، فکر نمیکردم این همه عصبی و غیرتی بشین،دیدم به خاطر وضع ظاهر خانومتون دارن بدون اجازه نگاه میکنن و لذت میبرن،من گفتم حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم... حالا هم یقمو ول کنین،از خیرش گذشتم! مرد خشکش زد... همانطور که یقه ی جوان را گرفته بود،آب دهانش را قورت دادو زیر چشمی زنش را برانداز کرد.