ســـنتـــــــــــــــوری - ماهمه خانه به دوشان غم سیلاب نداریم

لاک پشت صفت

خانه به دوشیم

آهسته مسیر عشق،طی باید

ما ره جزاین مسیرنداریم!

مست از می ایستادگیمان!!

هرگز غم ویرانه نداریم

هست از اثرعاشقیمان!!

هرگز غم کاشانه نداریم!!!

شاعر:امیر شکیبا

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

افتاده به کنجی خبراز یار نداریم

یارای سفرباتن بیمار نداریم

همسایه در خانه ی مارا نگشاید

در شهر غریبیم و خریدار نداریم

نومید و غمین دست به کاری نتوان زد

بی حجت او گرمی بازار نداریم

یارب مددی کنبرسان مونس جانم

ماجزتو کسی یارو مددکار نداریم

این بند تمناست که پاپیچ دل ماست

ورنه گله از سلسله ی یار نداریم

عید آمده هرجاسخن از دیدن یار است

افسوس که مارخصت دیدار نداریم

لطفی بنما گوشه ی چشمی و همان بس

مادیده به دروازه ی اغیار نداریم

شاعر:روح اله سیمایی