ســـنتـــــــــــــــوری - یلدا مبارک

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی

 که چشم میزنند............

زودتر صبح بشه هم هستیم ؟

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را

باید جشن گرفت

یلدایتان مبارک.