ســـنتـــــــــــــــوری - از مجموعه آهنگهای مورد علاقه و قابل تامل

تعبیــــــر رویامه...

من...

رویایی دارم ، رویایآزادی...

رویای یک لحظه بی وقفه از شادی...


من...

رویایی دارم از جنسبیـــــــــــــداری...

رویای تسکین ایندردتکراری...

درد جهانی که از عشق، تهی میشه...

درد درختی که میخشکه از ریشه...


درد زنانی که محکوم آزارند...


............

تعبیر این رویا درمون دردامه... درمون این دردا تعبیــــــر رویامه

رویای من اینه...

................ دنیای بی کینه

دنیای بی کینه...

............... رویای من اینه

من...

رویایی دارم...

رویای رنگارنگ

رویای دنیایی سبز و بدون جنگ


من...

رویایی دارم...

که غیر ممکن نیست

دنیای که پاکه از تابلوهای ایست

دنیایی که بمب و موشک نمیسازه...

موشک رویخوابـــــــــــــ کودکنمیندازه

دنیایی که تو اون زندونها تعطیلند...

آدمها بهجــــــــرمپرسش نمیمیرنــــــــــــــــد,,,