ســـنتـــــــــــــــوری - دلنوشته5

تقـــــــــ ـــــــدیمـ بـ ــه روزهاا ی غمگیــــ ــــــ ـــــن دل...

آدمـــ ــکـــــــ ـــــــ...

 آدمک آخــــــــــــر دنیاست بخند...
 
 آدمک مـــــــــرگ همینجاست بخند

 دست خطی که تو را ـــــــــ کرد...

 شوخــــــی کاغذی ماست بخند


آدمک بچه نشی گــــــریه کنی...
     
کل دنیا ســــــــراب است بخند


فکر کن ـــــدردـــــ تو ارزشمند است...

  
فکر کن گریــــــه چه زیباست بخند


صبح فردا به شـــــبت نیست که نیست...

 
تازه انگار که فــــــرداست بخند


راستی آنچه به یـــــــادت دادیم...

 
بر زدن نیست که درجــــــاست بخند


آن خدایی که بزرگش خواندی...


به خدا مثل تو تنـــــــــهاست بخند


آدمک نغمه آغــــــاز نخوان...


      بــ ــه خــ ــدا آخـ ـــردنــ ــیاست بـ ـــخند!!!کاش...........
کاش...........
شعر از خودم نیست اما بعضی جاهاشو خودم اضافه کردم.......