ســـنتـــــــــــــــوری - گاهی باید بخاطر دیگـ ـ ــــــران...

گاهی باید به خاطر دیگران...

                                                                ماسـ ـ ـ ــکزد!,