ســـنتـــــــــــــــوری - نسـ ـل ســ ـوخــ ـتــه

توجه !

در این پست از گذاشتن کامنت های بی ربط و تبلیغاتی خودداری کنید،تنها و تنها جنبش...باتشکــــــــر...

جــنبش  نسل ســ ـوخــ ـتـهنســـ ـ ـلــ  ســ ــوخـ ـتـه
،نســلــ  مــن، نسـلــ  تــو!نسل بوسه های خیابانی ،نسل کادوی یواشکی،نسل خوابیدن بااس ام اس،نسل دردودل باغریبه
های مجازی،نسل غیرت روی خواهر،روشنفکری روی دختر همسایه ،نسل مانتوهای
تنگ،نسل ترانه های مستهجن،نسل فتوشاپ،نسل عمل بینی،نسل دفاع ازفاحشه ها،نسل بی
حرمتی به سادات ،نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس،نسل همخونه شدن با همسر همنفس
شدن وتعهد به نامحرم،نسل نمادین سربند یامهدی واشک ریختن برای عشق ممنوع،
نسل ترس
از زنگ در و مصادره دیش ماهواره،نسل بامتل و خط چشم خلیجی،نسل مقنعه حجاب با
نمایش بی حجابی،نسل عروس را به تخت نشاندن و شراب خوردن ورقصیدن،نسل بوق زدن
واسه ناموس همدیگر،نسل خون شهدا را پایمال کردن،نسل خندیدن به جوکهای یازهرا
یاهیچکس،نسل ازدواج و تجارت ،نسل بچه ی کمتر زندگی بهتر،نسل ریشخند به ملت و فروش
مرغ دولتی،نسل داد وبیداد سر پدر و مادر ،نسل خانواده شهدا را به سخره گرفتن،نسل فقر
وفحشاء،نسل شیشه و قرصهای روان گردان،نسل کم فروشی و احتکار،نسل ...


خدایا سوختم....

بازم بگم؟

خجالت میکشم بگمآقا ظهور کن!حال من برایت می گویم..

"ما" نسل "غیرتیم" روی "وطن"،"ناموس"،"دیــــن"

نسل "نمازشب یواشکی"

نسل پول ماهانه "صدقه"

نسل "چــادرروی روسری"

نسل "خوابیدن بانوایحسیـــــن"

نسل "درددل بابی بی"

نسل جمله های مولا و شهـــدا ودکتر

نسل ترس ازشیطان

نسل شکفتن 

مولا...

نمی گذارم نسلی را که تـــوصاحبش هستی

نســ ــل ســ ـوخــ ـتــهبنامند.

اینجا نسلـ غربتـــ  بچه شیعه استــ.

,,,,,