ســـنتـــــــــــــــوری - ــــــــی ـــــــــــا ـــــــــس

::::::::::::::::....ـــــــیـــــــ.....ا.......ــــســـ.............::::::::::::::::


دل خورشیدمحکداشت؟ نداشت! ::

    یا به او آینهشکداشت؟ نداشت!

        آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی بهفدکداشت؟ نداشت!

            غیر دیوار و در و آوارش ، شانه ی وحیکمکداشت؟ نداشت!

                مردم شهر به هم می گفتند در این خانهترکداشت؟ نداشت!

                     شب شد و آینه ی ماه شکست! دست این مردنمکداشت؟ نداشت!

                       :: تو بپرس از دلپرخونغمت! چهره ی یاسکتکداشت؟ نداشت! نداشت! نداشت...!


::::::::::::::::....ـــــــیـــــــ.....ا.......ــــســـ.............::::::::::::::::