ســـنتـــــــــــــــوری - نامه ای به امام زمان
آقا

      من اصلِ انتظار تو را برده ام زِ  یاد

                       با انتظارهای فراوانم از شما ...