ســـنتـــــــــــــــوری - جشن عشق

به احترام عشــق یک دقیقه سکوت!

روز پدر...

نمیدونم گریه کنم یا بخندم آخه امروز میشینم پای سفره عقد بدون پدر تو روز پدر..........

دلم امضای تو رو میخواد دلم میخواد منو ببری یه گوشه نصیحتم کنی حرفای آخرو به دختری که میخواد بشه تکیه گاه یه مرد بگی دلم میخواد امروز تو چادر سرم کنی دلم آغوشتو میخواد دلم میخواد ببینم از دوری من داری دلتنگ میشی اما جلوی اشکاتو میگیری..

حالا باید جلوی اشکای منو بگیری..

من چکنم امروز بی تـــــــــــو؟!

دلم.. دلم.. دلم.. بابای مژگانو میخواد

بابایی قول میدم برای همسرم همونی بشم که تو میخواستی... 


پ.ن: شما هم دعوتید به جشن عشــــق