ســـنتـــــــــــــــوری - پس کُشِه؟؟

اومدم دیدم پست جدیدم نیست

؟؟؟؟؟!!!!!!!

من الان خونسردم