ســـنتـــــــــــــــوری - دلنوشته3

در روزگار جــــهــل شعور جرم است....                                    آنان که مـــــــی فهمند عـــــذابــــــــ میکشند....                  

                       ....وآنان که نــــــــمی فهمند عذابــــــــــ میدهند!