ســـنتـــــــــــــــوری - ولادت مولا علی و روز پدرنازد به خودشخداکه حیدر دارد

دریایفضایلیمطهر دارد

همتایعلینخواهد آمد به جهان

صد بار اگرکعبهترک بر دارد

*


*


*

راحت نوشتیمبابا نان دادبی آنکه بدانیم

باباچه سختبرای نان همه جوانیش را داد...