ســـنتـــــــــــــــوری - دلنوشته2

خدایابندگانتخسته اند...

      دلشانلبریزحرفهاییستکه مانده برایهیچوقت....

                        اینبارپیامبریبفرست کهتنها "گوش"کند....